Ga naar de inhoud
Home » Voor jong en oud

Voor jong en oud

 • Door de komst van social media en de bijbehorende groepsdruk, toenemende scheidingen en Covid-19 hebben de jongeren het zwaar en dit is voelbaar bij de jeugdzorg.
 • Echter, de overdracht van deze taak van provincie en Rijk naar de gemeenten, ging gepaard met te weinig middelen. Daarom zijn wij blij dat het rijk dit nu onderkent en extra geld voor de jeugdzorg beschikbaar heeft gesteld. Dit was hard nodig. Wanneer er onverhoopt toch weer tekorten ontstaan, kiezen wij onomwonden voor de Voorschotense jeugd. Voorschoten Lokaal vindt het onbespreekbaar om wachtlijsten te laten ontstaan voor onze jeugd. Op jeugd bespaar je niet maar in de jeugd investeer je!
 • Voorschoten Lokaal is voorstander van één plan voor één gezin met één regisseur. Dit betekent samenwerking met bureau Jeugdzorg, praktijkondersteuner, schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, UWV/bijstand, WMO-loket, schuldsanering en oog voor jeugdwerkloosheid. Alle onderwerpen moeten in hun samenhang aangepakt worden.

Overlast

 • Jongeren zorgen soms voor overlast. Wij zijn ook jong geweest. Vaak komt dat doordat er geen eigen plek is om samen te komen in een woonwijk. Voorschoten Lokaal wil voorzieningen voor de jeugd maken, in de vorm van bijvoorbeeld skate-parkjes en trapveldjes. Voorschoten Lokaal wil dat de jeugd daar zelf ook over meedenkt, ook over de kostenkant. Een mooi voorbeeld is het fitness veldje aan de van Beethovenlaan.
 • Jeugd veroorzaakt helaas ook soms overlast in de vorm van vandalisme, bedreigingen of fysiek geweld. Daar moet hard worden opgetreden om herhaling te voorkomen. Ook zijn wij voorstander van de inzet van (mobiel) cameratoezicht bij de zogenoemde ‘hotspots’ om raddraaiers makkelijker aan te kunnen houden. Voorschoten Lokaal is voorstander van lik-op-stukbeleid door wat gesloopt is op de daders te verhalen.

Extra ondersteuning gezinnen bij echtscheiding

 • Complexe scheidingen kunnen een drama zijn voor de kinderen van dat gezin. De overheid gaat niet over relaties en dus ook niet over het beëindigen van relaties, maar wanneer het uit de hand loopt, is de overheid wel aan zet. Jeugdzorg en WMO hebben er dan hun handen vol aan.
 • Daarom vindt Voorschoten Lokaal dat de gemeente een rol heeft bij het mogelijk maken dat kinderen veilig en gezond opgroeien, zeker wanneer die kinderen betrokken zijn bij de scheiding van hun ouders. Voorschoten Lokaal wil elders opgedaan succes met laagdrempelige oplossingen ontwikkeld in de vorm van trainingen die ertoe leiden dat scheidingen niet leiden tot dure en schadelijke vechtscheidingen, overnemen.

Jeugd en schulden

 • Onze jongeren worden beïnvloed door sociale media en influencers die aanzetten tot onbeperkte consumptie. Zij staan bloot aan veel verleidingen. Zij willen allemaal de nieuwste mobiele telefoon, de mooiste auto’s en de meest luxeproducten. Dit leidt in veel gevallen tot schulden. Bijna de helft van de kinderen tot 20 jaar leent geld en dat aantal stijgt. Voor MBO’ers van 18 jaar of ouder heeft zelfs meer dan een derde schulden. Voorschoten Lokaal wil dat er aandacht komt voor dit probleem. Voorlichting en onderwijs op dit punt, bijvoorbeeld door lessen van rolmodellen.

Wmo aanvraag

 • Voorschoten Lokaal vindt dat zogenoemde Keukentafelgesprekken een positieve bijdrage moeten leveren aan het welzijn van de inwoners. Aan de keukentafel bepalen ambtenaren, samen met zorgvragers, welke vorm van zorg het beste past. Het is vanzelfsprekend dat de mantelzorger ook uitgenodigd wordt om proactief deel te nemen aan dit keukentafelgesprek. Zij zijn van het grootste belang als het gaat om kennis en ervaring met de behoeftes en wensen en van de zorgvrager. Door slimmer te werken, valt hier ook nog op te besparen, volgens Voorschoten Lokaal. Minder regels, minder papier, en effectievere en kortere procedures voor de ambtenaren. Toetsen en controleren van geleverde hulp kan via steekproeven met strakke rapportages. Daar moet dan wel de kennis voor aanwezig zijn binnen het ambtelijk apparaat. Iemand die niet meer beter wordt (bijvoorbeeld bij dementie, spierziekte etc.) hoeft niet extra belast te worden met herindicaties. Dit is alleen nodig bij meer aanvraag vanwege achteruitgang. Voorschoten Lokaal vindt het niet toelaatbaar dat er om inkomens wordt gevraagd. Door transparante kosten in de hulpmiddelen, onderhandelen met leveranciers, vergelijken met andere gemeente en hergebruik kan er volgens Voorschoten Lokaal worden bezuinigd, zonder dat de zorgvrager hier lasten van ondervindt.

Hulpmiddelendepot

 • Door vergrijzing neemt de vraag naar hulpmiddelen toe. Voorschoten lokaal zou graag een hulpmiddelen-depot inrichten waar hulpmiddelen gerepareerd of opgeknapt worden. Niet meer gebruikte hulpmiddelen kunnen daar worden ingenomen en na gedegen revisie verstrekt aan volgende gebruikers. Zo voorkomen we dat sommige hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld scootmobielen na een kort gebruik in een garage of schuur blijven staan.
 • Voorschoten Lokaal ziet met dit duurzaam hergebruik ook nuttige werk- en leerplaatsen voor leerlingen in het beroepsonderwijs, de sociale werkvoorziening en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mantelzorgers en vrijwilligers

 • Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.

Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat wij duurzaam blijven investeren in onze mantelzorgers en vrijwilligers.

Vanuit de verenigingen en Voorschoten Voor Elkaar worden regelmatig waarderingen gegeven. Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat we als gemeente blijven kijken naar de mogelijkheden om mantelzorgers te ontlasten en vrijwilligers te begeleiden.

 • Voorbeelden hiervan zijn:
 • Respijtzorg
 • Verzekering
 • Trainingen
 • Ondersteuning en hulp bij aanvraag van Wlz of Wmo.

Zorgen voor elkaar

 • De VOV en de buurthuizen hebben een belangrijke rol hierin. Groepen komen samen en er wordt voor elkaar gezorgd. Vaak weten inwoners van elkaar wat hen bezighoudt. Als er signalen komen dat er iets niet goed loopt moeten deze door Voorschoten Voor Elkaar worden opgepakt.

Veilig spelen

 • De speelplekken in Voorschoten worden met de kinderen samen ontworpen. Voorschoten Lokaal is hier een groot voorstander van. De speelplekken liggen vaak naast een weg. Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat, op de plekken waar kinderen zomaar de weg op kunnen er (natuurlijke) afscheiding komt om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Scholen

 • Voorschoten heeft een ruim aanbod van goede scholen. Er zijn echter 3 schoolgebouwen die aan vernieuwing toe zijn; de Fortgens, de Nuts en de Emmaus.
 • Voorschoten Lokaal wil naar het grotere geheel kijken en niet per se vasthouden aan de huidige plaatsen.
 • Slim combineren met elkaar en andere behoeften ook in de avonduren. Buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gymzalen, maar ook kindgerichte voorzieningen met praktijkruimten, consultatiebureaus en mogelijke culturele activiteiten in één gebouw. De concepten van de Vink/ Het Kompas en ter Lips zijn daar voorbeelden van.
 • Er komt ruimte vrij voor woningen op de plek van de scholen. Maar ook van het te ontwikkelen Cultureel Centrum, de daarnaast gelegen voormalige openbare basisschool en peuterspeelzaal aan de Prinses Marijkelaan.
 • Het combineren van een schoolplein met een speelvoorziening voor de kinderen in de buurt vinden wij een verrijking van de buurt. Een mooi voorbeeld is het schoolplein van Openbare Basisschool de VOS aan de Multatulilaan.    
Ga naar de inhoud