Ga naar de inhoud
Home » Voor Inwoners en ondernemers

Voor Inwoners en ondernemers

 • Voor Voorschoten Lokaal staat een veilig gevoel in de gemeente Voorschoten hoog op de prioriteitenlijst.
 • Uitingen van geweld, diefstal, vernielzucht en het dealen van hard- en softdrugs dienen hard te worden aangepakt. Preventie van criminaliteit of overlast vindt Voorschoten Lokaal van het grootste belang. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zorg dat jongeren ergens terecht kunnen zodat zij niet op straat gaan hangen en een beleid gericht op het voorkomen van alcohol- of drugsmisbruik.
 • Een daadwerkelijke oplossing zal altijd liggen in een combinatie van preventie én het streng optreden tegen criminaliteit. Meer toezicht op straat (BOA’s), cameratoezicht waar nuttig en nodig en lik-op-stuk beleid.
 • Onlosmakelijk verbonden met een groot veiligheidsgevoel is de netheid van de leefomgeving. Rommelig groen, verpaupering door overvolle vuilnisbakken, leegstaande winkelpanden, zwerfafval of het dumpen van afval naast de containers; het draagt allemaal niet bij aan een veilig gevoel. De wijkagent moet beter zichtbaar en toegankelijk worden ondersteund door BOA’s.

Zelf meehelpen

 • Voorschoten lokaal is ook van mening dat inwoners veel zelf kunnen doen. Wij zijn per slot van rekening zelf primair verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en spullen. Ja, natuurlijk heeft de gemeente een verantwoordelijkheid, maar het begint wel bij onszelf. Kijk maar eens op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Files

 • Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat Voorschoten toegankelijk is voor iedereen. Via onze doorgaande wegen zijn wij verbonden met Leiden, Leidschendam en Wassenaar. Voorschoten Lokaal wil met de gemeenten en de provincie in gesprek om de verkeersinfarcten te verminderen. Deze wegen worden zowel door Openbaar Vervoer als overig zakelijk en particulier vervoer gebruikt. Wij zijn er voorstander van de verschillende vervoersvormen te spreiden en scheiden, en bruggen blijven dicht in de spits.

Glasvezel

 • De vraag naar snel internet is groter dat ooit. Voorschoten Lokaal wil dat er zo snel mogelijk internet via glasvezel beschikbaar wordt voor alle inwoners en ondernemers.

Veiligheid fietsers

 • Het aanleggen van goede fietspaden en het onderhoud daarvan vindt Voorschoten Lokaal belangrijk. Zo kunnen inwoners vaker de fiets te verkiezen boven de auto. Voorschoten Lokaal wil het fietsgebruik verder bevorderen door snelle en veilige fietsverbindingen, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Voorschoten Lokaal wil graag goede bewaking van de fietsparkeerplaatsen bij beide treinstations. Wij zullen ons inzetten voor de bescherming van kwetsbare (jonge) fietsers. De vele ongelukken op de rotonde bij het gemeentehuis waarbij vaak fietsers bij betrokken zijn, vraagt om een heroverweging van deze inrichting.

Toegankelijkheid

 • Voorschoten Lokaal vindt dat voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, scootmobiel of andere hulpmiddelen openbare gelegenheden, zoals winkels, gemeentehuis en bibliotheek goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

Ondernemers & Centrum

 • Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie en de sponsoren van onze cultuur en sportclubs. De gemeente dient de plaatselijke middenstand en de in Voorschoten gevestigde bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Een goed vestigingsklimaat kan de bedrijvigheid in onze gemeente enorm stimuleren.
 • Voorschoten Lokaal ziet graag eenzelfde concept als Area 071, waar kleine ondernemers en ZZP’ers elkaar kunnen vinden en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Meewerken en besparen

 • Wij vinden het belangrijk dat de gemeente in beginsel een welwillende houding heeft en meedenkt wat kan. Voorschoten Lokaal vindt dat het beleid zeker omtrent de herhaaldelijk aangevraagde leges versimpeld en verkort moet worden. Dit bespaart tijd en geld van de ondernemers en de gemeente.
 • Wij zijn trots op de initiatieven van ondernemers en ondernemersverenigingen. Voorschoten Lokaal vindt dat hier kansen liggen die onbenut zijn gebleven. Er ligt dan ook een taak voor de gemeente om het vertrouwen terug te winnen en de communicatie vanuit de gemeente te verbeteren.

Ondernemersfonds

 • Ondernemers zijn zelf het beste in staat om hun omgeving aantrekkelijk te maken en te promoten. Daarom wil Voorschoten Lokaal een ondernemersfonds instellen.
 • Voorschoten Lokaal wil dat een deel van de OZB opgebracht door onze lokale bedrijven aan de ondernemersverenigingen beschikbaar gesteld wordt voor het behartigen van de belangen van ondernemers. Hierbij kan men denken aan kleine wijkgebonden projecten of grotere activiteiten en dorpsbrede projecten. Daarbij kan gedacht worden aan braderieën, Paardenmarkt, Kerstmarkt, of andere evenementen, maar ook aan de inrichting openbare ruimte met planten en meubilair, bewegwijzering en informatiezuilen. Maar ook het bestrijden van leegstand of het bevorderen van het ondernemersklimaat. De rol van de gemeente is daarbij beperkt tot het toetsen van de randvoorwaarden.

Centrum

 • Centrumondernemers werken elke dag keihard voor levendigheid en bedrijvigheid in het centrum. Wij hopen dat met het aanstellen van de nieuwe centrummanager de communicatie met de gemeente beter gaat. Voorschoten Lokaal vindt het ontoelaatbaar om te horen dat verbeteringen aan het centrum niet gedaan kunnen worden met welke reden dan ook. Daar moet het Ondernemersfonds een einde aan maken. Er is sprake van leegstand en er lijkt weinig lijn te zijn in wat kan en mag. Vanuit de grondhouding van “Ja, leuk” in plaats van het traditionele “Nee, lastig” moet hier verandering in komen.
 • Voorschoten Lokaal wil voor het Centrum een projectwethouder die samen met de centrummanager zorgt voor het hart en DNA van Voorschoten.
Ga naar de inhoud