Ga naar de inhoud
Home » Voor Gezond verstand

Voor Gezond verstand

 • Voorschoten Lokaal heeft alle vertrouwen in het gezond verstand van de inwoners van Voorschoten. Door inwoners op tijd te betrekken bij werkzaamheden in de openbare ruimte, wordt er meer rekening gehouden met de belangen, gevoelens en inzichten van de inwoners.
 • Regelmatig komt het voor dat werkzaamheden onverwacht en voor inwoners, onaangekondigd gebeuren. Voorschoten Lokaal wil ieder kwartaal in de lokale bladen, op de website en via sociale media bekend maken welke werken in voorbereiding zijn en hoe, wanneer en of inwoners hierover kunnen meedenken.
 • Wij willen transparant zijn naar onze inwoners, keuzes en beslissingen liggen in alle openheid aan eenieder voor. Voorschoten Lokaal is ervan overtuigd dat wanneer deze manier van werken ingevoerd wordt, er niet alleen meer draagvlak voor beleid en uitvoering ontstaat, maar dat ook veel discutabele zaken op een andere wijze of (deels) niet uitgevoerd hoeven te worden.
 • Wij besparen geld en werkdruk en zorgen voor een prettiger dorp.
 • Belangrijke en gevoelige beslissingen neem je niet alleen. Voorschoten Lokaal wil daar de bevolking bij betrekken door middel van samenspraak en referenda.

Investeringen heroverwegen

 • Voorschoten Lokaal is er voorstander van dat alle geplande investeringen stelselmatig en kritisch heroverwogen worden. Voorschoten Lokaal wil voorkomen dat we onnodig geld uitgeven, zoals het voorbeeld van de bamboe verkeersborden. We moeten kijken of alles wel echt nodig is, want alle investeringen bij elkaar zijn kostbaar.
 • Deze heroverweging kan gemaakt worden samen met betrokken inwoners uit onze gemeente. Wij vinden die meedoen-democratie heel erg belangrijk, met oog voor slagvaardigheid.

Groen & Klimaat

 • Wij zijn het aan de generaties na ons verplicht om op milieugebied stappen te zetten. Inwoners nemen zelf het uitgangspunt “een beter milieu begint bij jezelf” ter harte. Zij plaatsen zonnepanelen op het dak, vergroenen hun tuin en scheiden het afval. Dergelijk initiatieven moet de gemeente door voorlichting en informatie stimuleren en ondersteunen.
 • Voorschoten Lokaal vindt dat de gemeente zelf hierin het goede voorbeeld moet geven door op openbare gebouwen zonnepanelen en/of groene daken te plaatsen en bijvoorbeeld over te gaan op duurzame straatverlichting met bewegingsdetectie. Wij vinden dat er een enorme kans ligt in het “ontstenen” van het centrum. Door een groenstrook te maken in de Schoolstraat verminder je de kans dat er bij een flinke regenbui het riool direct in de problemen komt en er ontstaat een duidelijker scheiding van looprichtingen.
 • Voorschoten Lokaal wil meer bekendheid geven aan operatie steenbreek en geveltuinen. Wij zullen initiatieven van inwoners, bijvoorbeeld wanneer zij aangegeven dat er ergens ruimte is om een boom te planten of een insectenhotel te plaatsen, ondersteunen. Voorschoten Lokaal ondersteunt de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat nieuwbouw gasloos wordt opgeleverd is al heel normaal, meer aandacht is nodig voor het isoleren van bestaande woningen. Daarnaast moet er in het straatbeeld en de openbare ruimte zoveel mogelijk aan de biodiversiteit worden gedacht.
 • Voorschoten Lokaal vindt biodiversiteit belangrijk maar er moet een goede balans zijn in het groenbeheer. Te laat gaan maaien om bijvoorbeeld de insecten stand op peil te houden mag nooit ten koste gaan van de verkeersveiligheid als het zicht op verkeersdeelnemers afneemt. Voorschoten Lokaal is van mening dat het nu tijd is om zaken voor de lange termijn vast te leggen, zodat we niet voor onverwachte keuzes komen te staan. Natuurlijk mag snippergroen onderhouden en/of gekocht worden door bewoners zelf, dat regelen ze snel en efficiënt.

Afvalinzameling

 • Met een chip in de afvalcontainer kunnen inwoners, moeten gaan betalen per kilo voor hun afval. Betalen per kilo leidt echter tot vermijdend gedrag van burgers en veel zwerfafval. Dit heeft tot gevolg dat er veel geld besteed moet gaan worden aan het controleren en handhaven. Voorschoten Lokaal is hiertegen, want dat geld kan beter besteed worden aan een efficiënte afvalinzameling. Andere gemeenten kwamen al tot het inzicht dat betalen per kilo afval niet helpt en zijn overgestapt op het systeem van nascheiding. Voorschoten Lokaal wil aansluiten bij het systeem van nascheiding voor restafval.

Nut en noodzaak

 • Een van de kerntaken van de gemeente is het beheren van de openbare ruimte. Tegelijkertijd is dit een van de grotere bronnen van ergernis.
  Het reguliere beheer en onderhoud is meestal het probleem niet. Maar wanneer de straat open moet, of bomen gekapt worden, vraagt dat om meer betrokkenheid.
 • Veel gehoorde vragen zijn dan ook:
 • Waarom moet die stoep nu vernieuwd worden? Hij is toch nog goed?
 •  Wat kost dat wel niet?
 • Waarom wist ik dit niet van tevoren?
 • Was dit wel nodig?
 • Kunnen die bomen niet blijven staan?
 • Heel Nederland gaat van het aardgas af. De Nederlandse aardgaswinning stopt geheel in 2050.
 • Dit gaat ook in Voorschoten gebeuren, waarbij we mee zullen moeten gaan met nieuwe innovatieve vormen van verwarming en energievoorziening.
 • Veel eigenaren van woningen en bedrijven zijn er mee bezig. En bij nieuwbouw is feitelijk gasloos al de norm.
 • Alleen bij de collectieve woonblokken met VVE’s of huurappartementen wil het nog niet vlotten.
 • Waar het vanwege de hogere concentratie van appartementen mogelijk is, zullen wij de bewoners informeren over de beschikbare alternatieve vormen van verwarming zodat eigenaren een weloverwogen keuze kunnen maken

Hoogspanning

 • Voorschoten Lokaal is er voorstander van om nog meer van de hoogspanningsleidingen in Voorschoten onder de grond te leggen en de bovengrond zodoende te gebruiken voor groen en wonen.

Verbeterde Riolering

 • Het voornemen om stapsgewijs het riool te verbeteren en daarbij vuil- en hemelwater te scheiden is een goed plan. Voorschoten Lokaal is daar voorstander van en ziet ook graag een klimaatbestendig plan om bij nieuwbouwprojecten of vervanging bij einde levensduur opvang van water onder het wegdek of groen te realiseren.
 • Op plekken waar nog geen gescheiden riolering ligt vindt regelmatig overstort plaats van vuil water in de sloten. Dit leidt er steeds vaker toe dat we te maken krijgen met massale vissterfte. Een gezonde visstand is een indicator voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Voorschoten Lokaal wil daarom samen met de visserijvereniging komen tot een nieuw oppervlaktewater plan, waarin niet de capaciteit, maar de kwaliteit voorop staat. De jaarlijkse rapportages van de waterkwaliteit zijn daarbij van grote waarde. Naast een gescheiden rioolsysteem en opvang van water is regelmatig baggeren noodzakelijk.
Ga naar de inhoud