Toen de gemeenteraad de begroting van het college voor 2020 vaststelde, is met een truc geld bespaard, maar de rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst.
Geen wonder dat Voorschoten Lokaal de begroting niet kon goedkeuren. Daarmee was Voorschoten Lokaal wel de enige partij die vond dat dit geen manier van fatsoenlijk besturen is.

Omdat er in de begroting voor 2020 onvoldoende middelen waren om de torenhoge kosten van de overhead te betalen, greep het college van VVD, D66 en Groen Links naar een heel bijzondere truc. Laten we nou eens wat minder afschrijven op het gemeentelijk bezit, zo was de redenering. Dan houden we nu meer te over. Want ach, afschrijvingen gaan over een termijn van vaak wel 40 jaar, dus wie dan leeft ….
Maar door nu minder af te schrijven, is er aan het eind van de termijn minder te besteden.
Voorschoten Lokaal vindt dat onbehoorlijk besturen. Om nu door te kunnen gaan met teveel geld uitgeven, leggen we de rekening bij onze kinderen en kleinkinderen.

Op 5 maart gaat de gemeenteraad de uitwerking van de verminderde afschrijvingen vaststellen. Althans, tijdens de voorbereidende commissies, waren alle andere partijen het eens met de voorgestelde nota Activabeleid. Voorschoten Lokaal was weer de enige partij die hier tegen was.
Voorschoten Lokaal wil dat de problemen van nu niet doorgeschoven worden naar de toekomst, maar gewoon worden opgelost – NU!
Het college moet duidelijke keuzes maken waar ze energie in wil steken. Niet in nutteloze prestigeprojecten zoals het vervangen van prullenbakken of verkeersborden, maar in het verlagen van de kosten van de gemeente.
Dat moet en het kan. Wat nodig is, is bestuurlijke lef!

Wilt u reageren?

In het derde jaar van het college van VVD, D66 en Groen links, zouden we nu graag de resultaten van hun ambities willen zien. Bijvoorbeeld de ambitie om versnelling te brengen in de bestaande woningbouwplannen en een uitbreiding op het gebied van de sociale woningbouw. Hier zit heel Voorschoten op te wachten. Het tekort aan betaalbare woningen in Voorschoten is schrijnend. Met wachtlijsten van meer dan 6 jaar voor een betaalbare woning en honderden Voorschotenaren die op wachtlijsten staan, is verder onderzoek naar nut en noodzaak niet meer nodig. Wat nodig is, is actie!

Helaas is de werkelijkheid anders. Oude plannen over bijvoorbeeld de bebouwing van Segaar en Arsenaal worden nog steeds niet uitgevoerd. Dit gedragen plan, waar na uitgebreide inspraaktrajecten een meerderheid van de omwonenden mee akkoord waren gegaan, wordt door het college van tafel geveegd. In de plaats daarvan komt het college gewoon weer met een ander plan. Zucht ……….. in plannen kan je niet wonen! Dit college hoeft maar één ding te doen: haal de voet van de rem! Dan kan de schop in de grond en snel begonnen worden met heien!

Ook op het gebied van de nieuwe bestuurscultuur van transparantie en openheid, schiet dit college tekort. Zo stuurt de wethouder van Groen Links een brief aan de gemeenteraad, waarin zij stelt dat het college het Uitvoerend Bedrijf van de gemeente wil overdragen aan Leiden. Om dat te onderbouwen heeft zij een onderzoek nodig, dat maar liefst € 32.000 kost. Uiteraard riep dit veel vragen op. Waarom het best functionerende deel van de gemeente afstoten, terwijl er zoveel meer voor de hand liggende afdelingen en onderdelen zijn?
De verontwaardiging was dan ook groot, toen na een lang debat in een commissie van de gemeenteraad bleek, dat het onderzoek al gestart was en de gemeenteraad dit maar te slikken had. Is er soms een verborgen agenda? Zoiets bedenk je toch niet van achter je bureau?

Dit is alweer een teleurstellend voorbeeld van gebrek aan transparantie en openheid. De gemeenteraad krijgt van deze wethouder het nakijken. De mooie beloftes van openheid, transparantie om de gemeenteraad en de bevolking vooraf te betrekken, blijken niet meer waard te zijn dan het papier waarop het gedrukt staat. Het gebrek aan ambitie vertaald in daadkracht is stuitend. Voorschoten verdient beter!

Wilt u reageren?

Waar moet ik mijn afval kwijt? Steeds vaker horen wij inwoners verzuchten dat zij graag hun afval willen scheiden, maar dat ze het niet kwijt kunnen in de daartoe bestemde containers in de milieustraatjes. De containers zijn vaak te vol, wanneer je daar met je goede bedoelingen aankomt. En ondanks dat velen het dan maar weer mee terug naar huis nemen, zijn er ook mensen die het dan maar uit arren moede naast de betreffende container plaatsen.
Het irritante is, dat de inwoners redelijk goed kunnen voorspellen wanneer de containers te vol zullen zijn, maar dat het de gemeente blijkbaar niet lukt om de containers op tijd te legen – of niet kan schelen! De burger betaalt toch wel, lijkt het devies.

In Voorschoten staan met name in de omgeving van appartementsgebouwen en winkelcentra zogenaamde milieustraatjes. Dat zijn vaak nog traditionele afvalcontainers voor de verschillende soorten van gescheiden afval, zoals papier, karton, glas, plastic en textiel. Een toenemend aantal van deze containers zijn inmiddels vervangen door ondergrondse containers met een pasjessysteem.
Wanneer iedereen keurig zijn afval scheidt en wegbrengt naar een van deze milieustraatjes, blijft er minder zogenaamd “restafval” over, dat dan nog huis-aan-huis opgehaald wordt. Dat is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee, want het restafval moet vernietigd worden en dat kost geld en verhoogt de CO2 uitstoot.
Het is dus in ieders belang dat de milieustraatjes er uitnodigend uitzien. Met voldoende capaciteit om uw afval in ontvangst te nemen.
Helaas moeten we constateren dat ondanks de aanhoudende stroom van klachten de containers op de milieuparkjes regelmatig te vol zijn en dat er afval rondom de parkjes blijft liggen. Dit ligt niet aan de medewerkers van het Uitvoerend Bedrijf van de gemeente, want die zien ook wel hoe het beter kan, maar mogen er niets aan doen.
Voorschoten Lokaal vraag het college om beter voor het milieu te zorgen en de milieu parkjes niet te laten verloederen.
Daarnaast, door het invoeren van het pasjessysteem voor de ondergrondse containers, zien wij ook meer zwerfafval op straat liggen. Voorschoten Lokaal wil dat er meer losse prullenbakken in de wijken geplaats worden. Wanneer dat gebeurt is er minder werk te doen, want een afvalbak legen is veel makkelijker dan zwerfvuil opruimen.

Reageren?

 

In samenwerking met ondernemers en sportverenigingen is een mooi plan uitgewerkt om betaalbare woningen te bouwen, zonder dat er groen verloren gaat.

Het plan komt er op neer dat op het terrein van de ijsbaan de huidige bebouwing en parkeerplaatsen vervangen worden door nieuwbouw, met sportfaciliteiten, bedrijfsruimte, parkeergelegenheid en sociale huurwoningen.

Groen blijft groen en extra woningen, zonder extra kosten voor de gemeenschap. Wie wil dat nou niet?

Het wachten is op een reactie van het college, die het plan al ruim een half jaar in handen heeft.

Op donderdag 7 november stelt de gemeenteraad de begroting van de gemeente voor 2020 vast.
De begroting lijkt te kloppen, maar de rekening wordt naar de volgende generatie doorgeschoven. De afschrijvingen worden verlaagd, zodat in de toekomst er minder geld gespaard is en er dan minder te besteden valt. Het plan is dat het cultureel centrum en het historische Ambachts- en Baljuwhuis wordt verkocht, terwijl verenigingen en clubs dakloos worden en ook nog eens gekort worden in hun subsidies. Voorschoten Lokaal kan hier niet in meegaan.

Het college presenteert een begroting die kloppend is. Maar ten koste van wat?
Op bezittingen van de gemeente, gaat minder afschreven worden. Dat betekent tegelijkertijd dat er dus bij verkoop minder geld beschikbaar komt. In gewone mensentaal: dat de volgende generatie dat moet oplossen door extra te bezuinigen. Ook de voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis, een van de parels van Voorschoten, moet geld in het laadje brengen. Maar het verlagen van de afschrijvingen en het verkopen van je tafelzilver kan je maar één keer doen. Voorschoten Lokaal vindt: regeren is vooruitzien en niet vooruitschuiven!

We zijn nu al een van de duurste gemeentes in Nederland. En toch gaan weer de lokale belastingen omhoog. In 2020 worden verenigingen en clubs hard gekort op hun subsidies, zodat inwoners ook daar weer voor opdraaien. Belastingen omhoog en voorzieningen omlaag!

Het college belooft dat er 300 nieuwe woningen bijkomen. Klopt dit wel? Het gaat om woningen die al jaren in de bouwplannen staan en die mogelijk de komende jaren opgeleverd gaan worden. Dus geen extra woningen!
Terwijl een van de grootste problemen van Voorschoten het tekort aan betaalbare woningen is. Dat horen we iedere keer weer.

De inwoners van Voorschoten begrijpen echt niet waarom zoveel geld gestoken moet worden in het uitbreiden van bijvoorbeeld de ligplaatsen in het haventje aan de prof. Boerhaveweg of het vervangen van vuilnisbakken. Dat geld komt niet uit de lucht vallen. Het wordt betaald door middel van belastingen. Gewoon door de inwoners zelf.
Voorschoten Lokaal vindt dat dit soort grote uitgaven vooraf aan de inwoners uitgelegd moeten worden. Zijn ze nog wel nuttig en noodzakelijk? En wanneer dat niet het geval is en er te weinig draagvlak voor is, moeten we het lef hebben om ze niet door te laten gaan.

Marleen Persoon

Wilt u reageren? Klik hier

 


Tijdens een bewogen raadsvergadering op 7 november 2019 is de begroting van de gemeente voor 2020 door de grootst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad vastgesteld.

Meerdere partijen uitten kritische noten, maar uiteindelijk was het de fractie van Voorschoten Lokaal die als enige de begroting afkeurde.

Hieronder de tekst zoals die in het debat is ingebracht: 

Voorzitter,

Wanneer de gemeenteraad vanavond deze begroting vaststelt, is dat de tweede begroting van dit college. Maar eigenlijk de eerste waarin het college de ruimte heeft om het helemaal naar eigen zin in te vullen. Deze begroting toont in zijn volle omvang de uitwerking van het coalitieakkoord.

Die uitgangspunten zijn niet verkeerd. Zij spreken Voorschoten Lokaal dan ook heel erg aan: “Een strakke begrotingsdiscipline; de verhouding tussen baten en lasten staat centraal en er wordt actief gewerkt aan de beheersbaarheid van de schuldenpositie. De begroting is structureel sluitend en toont voor alle jaren positieve saldi.”

Op het eerste gezicht is dit een begroting waar je mee thuis kan komen. Solide, sluitend en vernieuwend.

Bij nadere beschouwing is het beeld echter anders. Zo is het verlagen van de afschrijvingslasten, of anders gezegd het uitgangspunt van de restwaarde een erg belangrijk onderdeel van het sluitend maken van deze begroting. Uit de antwoorden op de vragen van diverse fracties blijkt dat wanneer afschrijven naar restwaarde niet zou worden toegepast, de gemeente weer in de risicozone van preventief toezicht zou komen en op een andere manier de nodige middelen moet vinden.
Hieruit blijkt dat deze maatregel nogal belangrijk is voor dit college.
Door de afschrijvings- lasten te verlagen, ontstaat ruimte voor het doen van andere uitgaven. Maar tegelijkertijd wordt de ruimte om in de toekomst geld uit te geven, kleiner. Toekomstige generaties inwoners en toekomstige colleges zullen hierdoor minder te besteden hebben.
Het verlagen van het afschrijven op het gemeentelijk vastgoed heeft dus tot gevolg dat je de komende generaties met de problemen opzadelt.
Voor Voorschoten Lokaal geldt: Regeren is vooruitzien en niet vooruitschuiven.
Het verkopen van je tafelzilver kan je ook maar één keer doen. Maar als je het gedaan hebt, laat je dan de komende generatie met de vingers eten?

Het college heeft in de woonvisie 150 extra sociale huurwoningen beloofd. Dat is een goed begin. Wij roepen het college op om in december van dit jaar als de raad de woonvisie behandelt met concrete plannen te komen. Er staan al jaren vele bouwplanning op papier, die maar niet opschieten. Dat ligt vooral aan vertraging in processen en procedures.
Daarom is het belangrijk dat de gemeenteraad goed op de hoogte wordt gehouden over de realisatie van deze bouwplannen. Daarom steunen wij ook de motie over dit onderwerp. De prioriteit moet liggen bij het oplossen van het grote tekort aan betaalbare woningen. Dat tekort aan woningen voor de bijvoorbeeld werkenden in de zorg, het onderwijs, de horeca en de detailhandel in Voorschoten. Al die mensen blijven hun heil en huisvesting buiten Voorschoten zoeken. Een aantal van hen zal met de fiets of het openbaar vervoer naar hun werk in Voorschoten kunnen komen, maar de meerderheid zal knarsetandend in de files moeten aansluiten.
Dat is niet alleen heel erg voor de woningzoekenden, maar ook nog eens extra slecht voor het milieu.

Over milieu gesproken. Het college zegt te kiezen voor een duurzamer milieu in Voorschoten? Hoe kan het dan dat het college er eerder voor kiest om de kosten van afvalverwerking voor de burgers te verhogen, in plaats van maatregelen te nemen om tot het verminderen van het restafval te komen.

En de hand op de knip? Wij hebben eerder aangegeven dat het verstandig is om eerder genomen besluiten, voordat deze tot uitvoering overgegaan, met de actuele inzichten opnieuw te overwegen. Kloppen de uitganspunten nog steeds? Hebben we daar nog steeds dit geld voor over in het licht van andere prioriteiten? Zijn er inmiddels slimmere manieren beschikbaar om de beoogde doelen te bereiken?
We noemen bijvoorbeeld de door velen onbegrepen vervanging van vuilnisbakken, of bruggen. Zo lijkt het wel alsof het geld niet op kan, terwijl de inwoners merken dat op alles van waarde wordt gekort.
College, het is nooit te laat om te keren. Het vraagt om lef, maar dat hoort bij besturen.

Kortom voorzitter,
Deze begroting stelt teleur. De schone schijn van het ambitieuze coalitieprogramma wordt niet waargemaakt. Nog geen extra woningen in zicht. Nog steeds een gat in de hand en doorgaan met leven op de pof. En de burgers zijn de dupe.
De vele inwoners die zich dagelijks inspannen voor Voorschoten, worden gekort in de subsidies voor hun verenigingen en de gemeente belastingen gaan ook weer omhoog, terwijl de kosten van de WODV maar blijven stijgen.
Natuurlijk hebben werknemers ook recht op een fatsoenlijk loon en een goede CAO. Maar als het geld op is, moeten we het wel met minder personeel doen.
Het lijkt wel of naarmate de gemeente minder te besteden heeft, de overhead toeneemt. Er wordt tonnen gekort op subsidies, maar de ambtelijke kosten om die subsidies toe te kennen blijven onaangetast. Net zoals de pasporten en rijbewijzen die nu twee keer zo lang geldig zijn en de loketten die minder open zijn. Leidt dit nu naar minder personeel?
Minder werk voor hetzelfde geld. Dat moet toch anders kunnen!

Voorzitter, u voelde het al aankomen. Deze begroting is de onze niet. De steun van Voorschoten Lokaal krijgt u niet, zolang u niet kiest om echt voor de inwoners,
de gemeenschap te gaan.

Marleen Persoon
Voorschoten Lokaal

 

Wilt u het debat op Unity TV terugzien?

Vanavond spreekt de gemeenteraad over de financiële situatie van de gemeente Voorschoten.

De financiën van Voorschoten lijken te verbeteren. Dat is mooi. Maar we zijn er nog lang niet. Volgens een analyse van de provincie geven we nog steeds 4,8 miljoen meer uit dan er is. Er wordt structureel geld uitgegeven wat niet gedekt wordt uit de jaarlijkse inkomsten. Dat is dus met geleend geld. Nog steeds worden de reserves gebruikt om begrotingen sluitend te maken. Dit is niet goed. Er is een andere koers nodig om Voorschoten weer gezond te maken.

Het college zegt te streven naar een huishoudboekje dat op orde is. Dat vindt Voorschoten Lokaal een goede zaak. Dat zou een gewoon gezin ook doen.

Wanneer de kosten van de studerende kinderen oplopen en een van de ouders zijn baan verliest, zouden we het zakgeld van de kinderen kunnen verlagen en minder eten kunnen kopen. Maar misschien is het beter dat we minder vaak op vakantie gaan? Of doen we de (tweede) auto de deur uit? Hoe dan ook: we kunnen niet doorgaan met leven als vanouds. Het roer moet om.

Ook al wordt door de schilder geadviseerd dat het beslist noodzakelijk is om elke 5 jaar het huis aan de buitenkant te schilderen, wil dat nog niet zeggen dat dit verstandig is om te doen. Zolang je nog geen slechte plekken constateert kan het schilderwerk uitgesteld worden. Dat moet de gemeente ook doen. We gaan dingen pas vervangen als het echt noodzakelijk is. Of we stellen het uit. En dat scheelt heel veel geld.

Wij moeten een keer het verleden achter ons laten en een nieuwe, gezondere koers kiezen.

Te vaak wordt gezegd: “dat besluit hebben we al heel lang geleden genomen, dat kunnen we nu niet meer terugdraaien”. Zolang wij zo blijven redeneren, zijn het rijdende treinen en gepasseerde stations en die trein dendert maar door. Zo komen we nooit tot een gezond huishoudboekje.

Wat nodig is, is lef! Lef om te zeggen: “Ja, dat hebben wij in het verleden besloten, maar nu kan het niet meer. Dus dat gaan we niet meer doen.” En: “ja, dat is een rijdende trein en we laten hem stoppen bij het eerste station: Station Voorschoten”.

Daarom staan wij ook volledig achter het uitgangspunt van “schrappen of anders prioriteren van nieuw en bestaand beleid”. Want Voorschoten Lokaal vindt dat ook al heb je uitgaven in de toekomst gepland staan en als je het geld er niet meer voor hebt, je tot een nieuw besluit moet kunnen komen.

We merken dat weinig mensen het beleid van de gemeente nog begrijpen. Wij krijgen dan ook veel commentaar en opmerking van inwoners. Daaruit komen de volgende punten naar boven:

  1. Verlaag de vaste lasten. De bestuurskosten zijn te hoog. Dat is ook de conclusie van de provincie. Vorm de gemeente om tot een regiegemeente. Een recent onderzoek van bureau Berenschot pleit voor een kleine kern van ambtenaren voor het beleid en de uitvoering buiten de deur.
  2. Los de schulden af. Volgens het college is er voor de komende vier jaar 10 miljoen aan investeringsruimte. Gebruik dit geld om de schulden af te lossen!
    En investeer uitsluitend wanneer de schulden afgelost zijn, behoudens in geval van calamiteiten. Beter vooraf sparen dan achteraf aflossen.
  3. Geef de lokale belastingen terug aan de gemeenschap. Dat gebeurt al met riool en afvalstoffenheffingen. Maar doe dat ook met de OZB. Besteedt de OZB-opbrengsten aan subsidies voor de gemeenschap. Dan weten mensen ook waar ze voor betalen.

Op deze manier wil Voorschoten Lokaal Voorschoten weer gezond maken. Het is tijd om Voorschoten terug te geven aan de Voorschotenaren. De gemeente moet meer in verbinding staan met de inwoners. De gemeente moet ook veel transparanter zijn. De inwoners hebben er immers recht op te weten wat er met hun geld gebeurt. Op het punt van communiceren valt nog een hoop te verbeteren.

Zo maken en houden wij samen met de inwoners een mooi en financieel gezond Voorschoten.

Reageren? stuur mij een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.