Tijdens een bewogen raadsvergadering op 7 november 2019 is de begroting van de gemeente voor 2020 door de grootst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad vastgesteld.

Meerdere partijen uitten kritische noten, maar uiteindelijk was het de fractie van Voorschoten Lokaal die als enige de begroting afkeurde.

Hieronder de tekst zoals die in het debat is ingebracht: 

Voorzitter,

Wanneer de gemeenteraad vanavond deze begroting vaststelt, is dat de tweede begroting van dit college. Maar eigenlijk de eerste waarin het college de ruimte heeft om het helemaal naar eigen zin in te vullen. Deze begroting toont in zijn volle omvang de uitwerking van het coalitieakkoord.

Die uitgangspunten zijn niet verkeerd. Zij spreken Voorschoten Lokaal dan ook heel erg aan: “Een strakke begrotingsdiscipline; de verhouding tussen baten en lasten staat centraal en er wordt actief gewerkt aan de beheersbaarheid van de schuldenpositie. De begroting is structureel sluitend en toont voor alle jaren positieve saldi.”

Op het eerste gezicht is dit een begroting waar je mee thuis kan komen. Solide, sluitend en vernieuwend.

Bij nadere beschouwing is het beeld echter anders. Zo is het verlagen van de afschrijvingslasten, of anders gezegd het uitgangspunt van de restwaarde een erg belangrijk onderdeel van het sluitend maken van deze begroting. Uit de antwoorden op de vragen van diverse fracties blijkt dat wanneer afschrijven naar restwaarde niet zou worden toegepast, de gemeente weer in de risicozone van preventief toezicht zou komen en op een andere manier de nodige middelen moet vinden.
Hieruit blijkt dat deze maatregel nogal belangrijk is voor dit college.
Door de afschrijvings- lasten te verlagen, ontstaat ruimte voor het doen van andere uitgaven. Maar tegelijkertijd wordt de ruimte om in de toekomst geld uit te geven, kleiner. Toekomstige generaties inwoners en toekomstige colleges zullen hierdoor minder te besteden hebben.
Het verlagen van het afschrijven op het gemeentelijk vastgoed heeft dus tot gevolg dat je de komende generaties met de problemen opzadelt.
Voor Voorschoten Lokaal geldt: Regeren is vooruitzien en niet vooruitschuiven.
Het verkopen van je tafelzilver kan je ook maar één keer doen. Maar als je het gedaan hebt, laat je dan de komende generatie met de vingers eten?

Het college heeft in de woonvisie 150 extra sociale huurwoningen beloofd. Dat is een goed begin. Wij roepen het college op om in december van dit jaar als de raad de woonvisie behandelt met concrete plannen te komen. Er staan al jaren vele bouwplanning op papier, die maar niet opschieten. Dat ligt vooral aan vertraging in processen en procedures.
Daarom is het belangrijk dat de gemeenteraad goed op de hoogte wordt gehouden over de realisatie van deze bouwplannen. Daarom steunen wij ook de motie over dit onderwerp. De prioriteit moet liggen bij het oplossen van het grote tekort aan betaalbare woningen. Dat tekort aan woningen voor de bijvoorbeeld werkenden in de zorg, het onderwijs, de horeca en de detailhandel in Voorschoten. Al die mensen blijven hun heil en huisvesting buiten Voorschoten zoeken. Een aantal van hen zal met de fiets of het openbaar vervoer naar hun werk in Voorschoten kunnen komen, maar de meerderheid zal knarsetandend in de files moeten aansluiten.
Dat is niet alleen heel erg voor de woningzoekenden, maar ook nog eens extra slecht voor het milieu.

Over milieu gesproken. Het college zegt te kiezen voor een duurzamer milieu in Voorschoten? Hoe kan het dan dat het college er eerder voor kiest om de kosten van afvalverwerking voor de burgers te verhogen, in plaats van maatregelen te nemen om tot het verminderen van het restafval te komen.

En de hand op de knip? Wij hebben eerder aangegeven dat het verstandig is om eerder genomen besluiten, voordat deze tot uitvoering overgegaan, met de actuele inzichten opnieuw te overwegen. Kloppen de uitganspunten nog steeds? Hebben we daar nog steeds dit geld voor over in het licht van andere prioriteiten? Zijn er inmiddels slimmere manieren beschikbaar om de beoogde doelen te bereiken?
We noemen bijvoorbeeld de door velen onbegrepen vervanging van vuilnisbakken, of bruggen. Zo lijkt het wel alsof het geld niet op kan, terwijl de inwoners merken dat op alles van waarde wordt gekort.
College, het is nooit te laat om te keren. Het vraagt om lef, maar dat hoort bij besturen.

Kortom voorzitter,
Deze begroting stelt teleur. De schone schijn van het ambitieuze coalitieprogramma wordt niet waargemaakt. Nog geen extra woningen in zicht. Nog steeds een gat in de hand en doorgaan met leven op de pof. En de burgers zijn de dupe.
De vele inwoners die zich dagelijks inspannen voor Voorschoten, worden gekort in de subsidies voor hun verenigingen en de gemeente belastingen gaan ook weer omhoog, terwijl de kosten van de WODV maar blijven stijgen.
Natuurlijk hebben werknemers ook recht op een fatsoenlijk loon en een goede CAO. Maar als het geld op is, moeten we het wel met minder personeel doen.
Het lijkt wel of naarmate de gemeente minder te besteden heeft, de overhead toeneemt. Er wordt tonnen gekort op subsidies, maar de ambtelijke kosten om die subsidies toe te kennen blijven onaangetast. Net zoals de pasporten en rijbewijzen die nu twee keer zo lang geldig zijn en de loketten die minder open zijn. Leidt dit nu naar minder personeel?
Minder werk voor hetzelfde geld. Dat moet toch anders kunnen!

Voorzitter, u voelde het al aankomen. Deze begroting is de onze niet. De steun van Voorschoten Lokaal krijgt u niet, zolang u niet kiest om echt voor de inwoners,
de gemeenschap te gaan.

Marleen Persoon
Voorschoten Lokaal

 

Wilt u het debat op Unity TV terugzien?

Op donderdag 7 november stelt de gemeenteraad de begroting van de gemeente voor 2020 vast.
De begroting lijkt te kloppen, maar de rekening wordt naar de volgende generatie doorgeschoven. De afschrijvingen worden verlaagd, zodat in de toekomst er minder geld gespaard is en er dan minder te besteden valt. Het plan is dat het cultureel centrum en het historische Ambachts- en Baljuwhuis wordt verkocht, terwijl verenigingen en clubs dakloos worden en ook nog eens gekort worden in hun subsidies. Voorschoten Lokaal kan hier niet in meegaan.

Het college presenteert een begroting die kloppend is. Maar ten koste van wat?
Op bezittingen van de gemeente, gaat minder afschreven worden. Dat betekent tegelijkertijd dat er dus bij verkoop minder geld beschikbaar komt. In gewone mensentaal: dat de volgende generatie dat moet oplossen door extra te bezuinigen. Ook de voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis, een van de parels van Voorschoten, moet geld in het laadje brengen. Maar het verlagen van de afschrijvingen en het verkopen van je tafelzilver kan je maar één keer doen. Voorschoten Lokaal vindt: regeren is vooruitzien en niet vooruitschuiven!

We zijn nu al een van de duurste gemeentes in Nederland. En toch gaan weer de lokale belastingen omhoog. In 2020 worden verenigingen en clubs hard gekort op hun subsidies, zodat inwoners ook daar weer voor opdraaien. Belastingen omhoog en voorzieningen omlaag!

Het college belooft dat er 300 nieuwe woningen bijkomen. Klopt dit wel? Het gaat om woningen die al jaren in de bouwplannen staan en die mogelijk de komende jaren opgeleverd gaan worden. Dus geen extra woningen!
Terwijl een van de grootste problemen van Voorschoten het tekort aan betaalbare woningen is. Dat horen we iedere keer weer.

De inwoners van Voorschoten begrijpen echt niet waarom zoveel geld gestoken moet worden in het uitbreiden van bijvoorbeeld de ligplaatsen in het haventje aan de prof. Boerhaveweg of het vervangen van vuilnisbakken. Dat geld komt niet uit de lucht vallen. Het wordt betaald door middel van belastingen. Gewoon door de inwoners zelf.
Voorschoten Lokaal vindt dat dit soort grote uitgaven vooraf aan de inwoners uitgelegd moeten worden. Zijn ze nog wel nuttig en noodzakelijk? En wanneer dat niet het geval is en er te weinig draagvlak voor is, moeten we het lef hebben om ze niet door te laten gaan.

Marleen Persoon

Wilt u reageren? Klik hier

 

Vanavond spreekt de gemeenteraad over de financiële situatie van de gemeente Voorschoten.

De financiën van Voorschoten lijken te verbeteren. Dat is mooi. Maar we zijn er nog lang niet. Volgens een analyse van de provincie geven we nog steeds 4,8 miljoen meer uit dan er is. Er wordt structureel geld uitgegeven wat niet gedekt wordt uit de jaarlijkse inkomsten. Dat is dus met geleend geld. Nog steeds worden de reserves gebruikt om begrotingen sluitend te maken. Dit is niet goed. Er is een andere koers nodig om Voorschoten weer gezond te maken.

Het college zegt te streven naar een huishoudboekje dat op orde is. Dat vindt Voorschoten Lokaal een goede zaak. Dat zou een gewoon gezin ook doen.

Wanneer de kosten van de studerende kinderen oplopen en een van de ouders zijn baan verliest, zouden we het zakgeld van de kinderen kunnen verlagen en minder eten kunnen kopen. Maar misschien is het beter dat we minder vaak op vakantie gaan? Of doen we de (tweede) auto de deur uit? Hoe dan ook: we kunnen niet doorgaan met leven als vanouds. Het roer moet om.

Ook al wordt door de schilder geadviseerd dat het beslist noodzakelijk is om elke 5 jaar het huis aan de buitenkant te schilderen, wil dat nog niet zeggen dat dit verstandig is om te doen. Zolang je nog geen slechte plekken constateert kan het schilderwerk uitgesteld worden. Dat moet de gemeente ook doen. We gaan dingen pas vervangen als het echt noodzakelijk is. Of we stellen het uit. En dat scheelt heel veel geld.

Wij moeten een keer het verleden achter ons laten en een nieuwe, gezondere koers kiezen.

Te vaak wordt gezegd: “dat besluit hebben we al heel lang geleden genomen, dat kunnen we nu niet meer terugdraaien”. Zolang wij zo blijven redeneren, zijn het rijdende treinen en gepasseerde stations en die trein dendert maar door. Zo komen we nooit tot een gezond huishoudboekje.

Wat nodig is, is lef! Lef om te zeggen: “Ja, dat hebben wij in het verleden besloten, maar nu kan het niet meer. Dus dat gaan we niet meer doen.” En: “ja, dat is een rijdende trein en we laten hem stoppen bij het eerste station: Station Voorschoten”.

Daarom staan wij ook volledig achter het uitgangspunt van “schrappen of anders prioriteren van nieuw en bestaand beleid”. Want Voorschoten Lokaal vindt dat ook al heb je uitgaven in de toekomst gepland staan en als je het geld er niet meer voor hebt, je tot een nieuw besluit moet kunnen komen.

We merken dat weinig mensen het beleid van de gemeente nog begrijpen. Wij krijgen dan ook veel commentaar en opmerking van inwoners. Daaruit komen de volgende punten naar boven:

  1. Verlaag de vaste lasten. De bestuurskosten zijn te hoog. Dat is ook de conclusie van de provincie. Vorm de gemeente om tot een regiegemeente. Een recent onderzoek van bureau Berenschot pleit voor een kleine kern van ambtenaren voor het beleid en de uitvoering buiten de deur.
  2. Los de schulden af. Volgens het college is er voor de komende vier jaar 10 miljoen aan investeringsruimte. Gebruik dit geld om de schulden af te lossen!
    En investeer uitsluitend wanneer de schulden afgelost zijn, behoudens in geval van calamiteiten. Beter vooraf sparen dan achteraf aflossen.
  3. Geef de lokale belastingen terug aan de gemeenschap. Dat gebeurt al met riool en afvalstoffenheffingen. Maar doe dat ook met de OZB. Besteedt de OZB-opbrengsten aan subsidies voor de gemeenschap. Dan weten mensen ook waar ze voor betalen.

Op deze manier wil Voorschoten Lokaal Voorschoten weer gezond maken. Het is tijd om Voorschoten terug te geven aan de Voorschotenaren. De gemeente moet meer in verbinding staan met de inwoners. De gemeente moet ook veel transparanter zijn. De inwoners hebben er immers recht op te weten wat er met hun geld gebeurt. Op het punt van communiceren valt nog een hoop te verbeteren.

Zo maken en houden wij samen met de inwoners een mooi en financieel gezond Voorschoten.

Reageren? stuur mij een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze maand buigt de gemeenteraad zich over de nota Burgerparticipatie; "Samen maken wij Voorschoten"
In deze nota wil het college een einde maken aan de onduidelijkheid over de visie en spelregels bij burgerparticipatie. Daarbij heeft het college de ambitie om meer interactie en participatie te realiseren.
Het college vindt het belangrijk dat er een duidelijke structuur, procesbeschrijving en coördinatie voor burgerparticipatie komt. En Oh ja, er komt ook nog eens een eenmalig opleidingsbudget van € 20.000 en een implementatiemanager van
€ 93.000. Maar ook 2,5 man extra personeel voor ruim € 200.000 per jaar. Dat alles om draagvlak te vergroten en de burgertevredenheid te bevorderen met betrekking tot de leefomgeving.
Of de gemeenteraad maar even ja wil zeggen…….

Alsof je zegt: vanaf volgend jaar gaan we klantvriendelijk worden en daar hebben we een mannetje voor.

De bedoeling is goed, maar het resultaat?
Het gaat om open staan voor ideeën en gedachten van anderen. Dat is een houding, een cultuur. Niet iets wat je regelt met procesbeschrijvingen en structuren en al zeker niet met een paar extra mannetjes.
Een houding en gezond verstand kan je niet in een procesbeschrijving regelen.
Echte betrokkenheid van inwoners bespaart geld. Dat kan geen geld kosten, behalve wanneer je de inwoners als lastige tegenstanders ziet, die nog een keer overtuigd moeten worden.
Voorschoten is dorp met heel actieve en creatieve inwoners. Wees niet bang voor je inwoners, maar geef ze juist de ruimte.
Participatie? Dat moet je gewoon doen.

Wilt u reageren?
Stuur mij een mailtje

Op 13 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Voorschoten een belangrijk besluit genomen. De gemeenteraad heeft het nieuwe subsidiebeleid 2020 vastgesteld. Het nieuwe beleid treft met name organisaties in Cultuur, Sport, Scouting en Recreatie. Deze organisaties krijgen geen geld meer.

De grotere organisaties, zoals de Bibliotheek en Voor Elkaar Voorschoten blijven grotendeels buiten schot en krijgen bij elkaar wel nog anderhalf miljoen aan subsidies.

Sportverenigingen zoals Honk en Softbal Adegeest en Forescate, de vier scoutingclubs, muziek, toneel, en theater zoals B+C, de Laurentius, PJPJ, Toneelgroep Voorschoten en het Jeugdtheater, en organisaties die voor het cultureel erfgoed staan, zoals de Vereniging tot behoud van Oud Groen en Leefbaar Voorschoten en het Museum krijgen geen structurele ondersteuning meer.

Wel kunnen deze organisaties een subsidie aanvragen voor éénmalige activiteiten. Waarbij een voorwaarde is, dat de activiteiten verder gaan dan alleen de eigen kring. Activiteiten moeten bijdragen aan een breder maatschappelijk doel. Er geldt daarbij echter wel een maximum van € 5.000 per organisatie per jaar. De totaal beschikbare subsidie voor cultuur, sport, scouting en recreatie wordt immers teruggebracht tot minder dan een ton.

Voorschoten Lokaal heeft hier niet mee ingestemd. Wat Voorschoten juist zo’n fijn dorp maakt, is de vele vrijwilligers in organisaties en verenigingen. En dat hier nu juist op gekort wordt, vinden wij de verkeerde keuze.

Er is niets mis met het uitnodigen van organisaties om samen te werken en de verbinding te zoeken met het welzijn van de inwoners – voor zover dat nog niet gebeurt. Maar als er toch bezuinigd moet worden, doe dat dan niet op vrijwilligers en verenigingen.

Bezuinig door geen onnodig geld uit te geven. Bij alle besluiten van voor 2017 moeten wij opnieuw naar het nut en de noodzaak kijken en samen met de inwoners van Voorschoten beslissen wat er wel en niet uitgevoerd gaat worden. Dat zou de beste bezuinigingen op kunnen leveren: “geen geld meer aan onnodige dingen”.

Waarom moeten vrijwilligers en verenigingen bloeden voor de jarenlange verkeerde keuzes van de gemeente?

Wilt u reageren? Stuur mij een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 20 juni jongstleden heeft de commissie WRG van de gemeenteraad groen licht gegeven (dat wordt een hamerstuk in de gemeenteraad van 18 juli) voor de ontwikkeling van het landgoed Beresteijn. Het bestemmingsplan en de daaraan gekoppelde bouwvergunning omvat een hoofdgebouw dat wordt omgebouwd tot 12 zorgwoningen voor dementerende patiënten en drie luxe appartementencomplexen. Tevens wordt het park ingericht als openbaar toegankelijk park voor de hele gemeenschap.

Het landgoed Beresteijn wordt ontwikkeld voor bewoners uit het hogere welstandssegment, maar het park blijft open voor iedereen, zodat het resultaat er mag wezen.
Voorschoten moest bijna 20 jaar tegen het verval van dit landgoed aankijken.
Maar nu ligt er eindelijk een bestemmingsplan dat er mag zijn.
Het is wel jammer dat er geen woningen komen voor starters met een kleine beurs, want daar is de grootste behoefte aan in Voorschoten. Maar dat is het gevolg van eerdere afspraken en besluiten.
Op verzoek van Voorschoten Lokaal wordt het groen tussen de bebouwing en de omwonenden in overleg tussen ontwikkelaar Amvest en de “buren” uitgevoerd, zodat de vrees voor inkijk vanuit de appartementen weggenomen wordt. De toezegging van de wethouder neemt dan ook de laatste bezwaren van de zijde van de bewoners van de Benvenutoweg weg.
Verder heeft Voorschoten Lokaal aangedrongen op een praktijktest door mensen in een rolstoel op de toegankelijkheid in het park. Alleen ervaringsdeskundigen kunnen goed inschatten of het openbare park werkelijk rolstoel vriendelijk ingericht is. Ook dit werd door het college toegezegd, zodat Voorschoten Lokaal kon instemmen met de voorgestelde ontwikkeling.
Hiermee is het einde van het verval van deze parel aan de Leidseweg in zicht en kan spoedig met de bouw begonnen worden.

Donderdag 13 juni wordt de jaarrekening 2018 behandeld. De jaarrekening 2018 hoeven wij op zich niets van te vinden, het jaar is inmiddels achter de rug. Wel gaat de raad beslissen wat er met de 1,8 miljoen euro gaat gebeuren, die over lijkt te zijn.

Gedurende het jaar 2017 stond Voorschoten onder toezicht van de provincie. Voor die tijd leek het of het geld niet op kon. Helaas gaat, meteen nadat de provincie de gemeente het vertrouwen teruggegeven heeft, de gemeente weer als vanouds verder met uitgeven.
De jaarrekening van 2018 wordt gepresenteerd met een overschot van 1,8 miljoen, waarbij gezegd wordt dat Voorschoten weer op de goede weg is.
In eerste instantie denk je dan: Goed gedaan, gemeente! Maar is het echt waar? Is het echt geld dat je in je hand kan vasthouden en uitgeven, of is het een creatieve manier van presenteren? En als er echt geld over is, moet je dat dan meteen weer uitgeven?

De gemeente leeft nog steeds op te grote voet, leeft van geleend geld en staat nog steeds rood bij de bank. En de vaste uitgaven zijn nog steeds groter dan de vaste inkomsten; er is nog steeds geen structureel evenwicht. Het “overschot” van 2018 ontstaat door de verkoop van panden en andere eenmalige meevallers, maar wanneer goed kijkt, is er eigenlijk sprake van een tekort.

Het is niet uit te leggen dat de gemeente 1,2 miljoen uitgeeft aan prullenbakken, 75% bezuinigt op cultuur-, sport-, cultureel erfgoed en scoutingsubsidies en nu voorstelt om de 1,8 miljoen van het jaar 2018 te bestemmen voor onder andere:

  • € 40.000 ter voorbereiding van de vervanging van 2 bruggen op de Valkeweg, zodat daar extreem zwaar verkeer tot 60 ton overheen kan rijden.
  • € 300.000 voor de voorbereiding samenwerking Leidse regio
  • € 93.000 voor de inrichting (een kwaliteitsimpuls) van het centrum
  • € 514.653 voor wandelpaden in de Duivencorridor
  • € 263.812 voor de Werkorganisatie Duivenvoorde

Hier kan Voorschoten lokaal niet mee instemmen. 

Voorschoten Lokaal wil het geld nu niet meteen uitgeven, maar op de langere termijn kijken of en waar het, het best aan besteed kan worden. En dat willen wij graag samen met u – de inwoners – beslissen.

Wilt u reageren? Stuur een bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.